Metafizik nedir?

Metafizik, felsefenin bir dalıdır. İlk felsefeciler tarafından, "fizik bilimlerinin ötesinde kalan" anlamına gelen "metafizik" sözcüğü ile felsefeye kazandırılmıştır.

İncelemeleri varlık, varoluş, evrensel, özellik, ilişki, sebep, uzay, zaman, tanrı, olay gibi kavramlar üzerinedir.

Metafiziği tanımlamaktaki zorluk Aristotales'in bu alana ismini verdiği yüzyıldan bu yana bu alanın gösterdiği değişimdir. Metafiziğin konusu olmayan konular metafizik içine dahil edilmişlerdir. Yüzyıllarca metafiziğin içinde olan Din felsefesi, Aklın felsefesi, algı felsefesi, Dil felsefesi ve Bilim felsefesi gibi konular kendi alt başlıkları altında incelenmeye başlanmıştır. Bir zamanlar metafiziğin konusu içinde yer almış konuların hepsinden söz etmek çok yer tutabilir.

Temel metafizik sorunları hep metafiziğin konusu olagelmiş konular olarak tanımlamak mümkündür. Bu sorunların ortak niteliği ise hepsinin ontolojik (varlıksal) sorunlar olmasıdır.

İlkeleri

Metafizik Gregor Mendel'in belirttiğine göre durağanlıktır ve bunun zıddı da diyalektik'tir. Diyalektik de her şeyin değiştiğini savunan bir felsefi akımdır. Hegel'in tanımında metafizik ilkelerini de oluşturmuştur.

1- Özdeşlik İlkesi

Varlıklar var olan boyutundadır, degiştirilemezler. Üç varlık vardır, üç boyut vardır ama biz insan oğlu sadece kendi boyutumuz ölçüsünde durabiliriz. Başka boyutlara giremeyiz de, başka boyutları göremeyiz de.

2- Aşılmaz Sınıflandırmalar İlkesi

Bu ilkede de varlıkların birbirinden farklı olduğu vurgulanmaktadır.

3- Zıtların Karşıtlığı İlkesi

Metafizik kelimenin kaynağı

Eski Yunan filozofu Aristoteles fizik ismi verilen bir seri kitap yazmıştır. İlk sürümlerinden birinde Aristoteles'in çalışmaları bazı kitap grupları Fizik' 'ten hemen sonra yer almıştır. Bu kitaplar felsefi sorgulamanın temel alanı ile ilgilidir ve o dönemde bir ismi yoktur. Bu sebeple ilk Aristoteles uzmanları bu kitaplara "ta meta ta fizika" yani "fizik ile ilgili kitaplardan sonra gelen kitaplar" ismini vermişlerdir. Bu 'metafizik' kelimenin kaynağıdır.

Dolayısıyla etimolojik olarak metafizik Aristoteles'in toplu olarak Metafizik adı verilen kitaplarının konusudur. Etimolojik anlamda 'metafizik' sadece Aristo'nun Metafizik kitabının çalışma konusu manasına gelmektedir.

Metafizik üç bölüme ayrılmıştır: Ontoloji, Teoloji ve Evrensel bilim

Sözlükte "metafizik" ne anlama gelmektedir?

1- Doğaötesi, fizikötesi.

2- Doğaötesel.

Metafizik nedir? (Felsefe)

1) (Öğreti:) Duyumlarla algıladığımız deney dünyasının dışına taştığı varsayılan varlığın özüne ve anlamına ilişkin idealist öğretiye verilen ad.

Metafizik, Marks-öncesi felsefe tarihinde ve çağdaş burjuva, felsefesinin dinsel eğilimli akımlarında -Yeni-Tomacılık- ilk felsefe anlamına gelir yani, bir tarz temel felsefi bilim olarak, felsefenin tanrı, ruh, ölümsüzlük gibi ilk ve son sorunlarıyla uğraşır ve tüm diğer felsefi disiplinlerden önce gelen, onların üstünde yer alan temel bilim gibi bir şeydir.

2) (yöntem:) Diyalektik düşünme tarzının karşısında yer alan düşünme tarzı.

Metafizik düşünmenin belirgin özellikleri, nesnelerin ve fenomenlerin evrensel bağlamlılıklarını yeterince açıklayamaması ya da hiç dikkate almaması, yani niteliklerin doğuşuna yol açan gelişmeyi yadsıması, nesnelerin ve fenomenlerin içinde, onların gelişiminin itici gücü olan bir takım çelişkilerin olduğunu kabul etmemesidir.

3) (sıfat:) metafizik, a) duyumlar-üstü, doğa-üstü, b) diyalektiğe, tarihe aykırı, anlamlarına gelir.